17.11.2021

Det Norske Måltid

VM 21/00101

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DET NORSKE MÅLTID er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 41. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Videre kunne ikke Klagenemnda legge vekt på klagers henvisning til virkninger av bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert.