Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00063

DELIKAT

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om ordmerket DELIKAT er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 29 og 30. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver en kvalitet ved samtlige av de aktuelle varene, og at merket derfor også manglet det nødvendige særpreg. Klagenemnda kom, i motsetning til Patentstyret, til at det var dokumentert at merket var innarbeidet for deler av varefortegnelsen, fortrinnsvis ulike typer majonesbaserte salater. Klagen ble således delvis tatt til følge.