29.01.2021

DEEPSEA

VM 20/00137

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd og § 3 tredje ledd. Spørsmål om ordmerket DEEPSEA er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 7 og 37. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Selv om merketeksten er egnet til å angi bruksområdet og/eller formålet til varene og tjenestene, kom Klagenemnda til at merket under enhver omstendighet var brukt på en slik måte at det hadde oppnådd en tilstrekkelig grad av distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd. Klagen ble tatt til følge, og merket kan registreres for varene og tjenestene i klasse 7 og 37.