29.05.2017

DANS LA PEAU

VM 17/00042

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket DANS LA PEAU er særpreget for varer i klasse 3. Klagenemnda kom til at merket vil oppfattes i betydningen «i/på huden» og således angir en egenskap ved de aktuelle varene. Merket ble ansett å være både beskrivende og mangle særpreg, og klagen ble forkastet.