13.12.2019

D-Clot

VM 19/00134

D-CLOT (ordm.)
Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 10. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge.