09.01.2024

CYBERBOOK

VM 23/00102

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket CYBERBOOK er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 42. Merketeksten vil oppfattes som beskrivende informasjon om varene. Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk.