23.05.2017

CSBC

VM 16/00178

Varemerke. Foretak. Innsigelse. Varemerkeloven §§ 16 bokstav a og b. Foretaksnavneloven §§ 1-1, 3-1, 3-2, 3-3. Spørsmål om ordmerket CSBC var forvekselbart med klagers utenlandske foretaksnavn CSBC Corporation, Taiwan, samt om innleveringen av søknaden av ordmerket CSBC var i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klager hadde ikke dokumentert i tilstrekkelig grad at foretaksnavnet hadde blitt brukt i Norge på en slik måte at de har vunnet retten til foretaksnavnet her i riket. Klagenemnda kom videre til at innleveringen ikke kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Det ble presumert at innklagede hadde hatt kjennskap til klagers kjennetegn, men det var ikke tilstrekkelig dokumentert hva innklagedes eventuelle subjektive hensikter bak søknaden om å registrere merket var. Klagen ble således forkastet.