Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00032

CRYPTZONE

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav a. § 35. Spørsmål om registreringen av ordmerket CRYPTZONE skulle kjennes ugyldig da merket er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket CRYPTZONE. Klagenemnda kom til at det foreligger kjennetegnsidentitet, og at de aktuelle varene og tjenestene må anses likeartede. Klagen ble ikke tatt til følge og det registrerte merket ble kjent ugyldig. Innklagedes tilkjennes skjønnsmessig sakskostnader på
kr 10 000,-.