Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 16/00208

Cryptzone

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 16 bokstav b. Spørsmål om søknad om registrering av ordmerket CRYPTZONE var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret hva gjelder bestemmelsen etter § 16 b. Det var ikke tilstrekkelig godtgjort at innklagede hadde illojale hensikter med å registrere merket, og søknaden var dermed ikke innlevert i strid med god forretningsskikk. Registreringen måtte derfor opprettholdes i sin helhet og klagen forkastes.