16.11.2023

CRUZ (komb.)

VM 23/00048

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Varemerkeloven § 4 andre ledd. Varemerkeloven § 16 bokstav b. Klagenemnda kom til at de kombinerte merkene SANTA CRUZ ikke er velkjente her i riket for de aktuelle varene. Videre foreligger det ikke forvekslingsfare mellom de kombinerte merkene SANTA CRUZ og det kombinerte merket CRUZ. Varene og tjenestene er av identisk og lignende slag, men det foreligger ingen konseptuell likhet, og merkene har som helhet klare fonetiske og visuelle forskjeller. Klagenemnda kom derfor til at kjennetegnene ikke er egnet til å forveksles. Registreringen opprettholdes.