Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00061

CREE (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke CREE og fem eldre merker bestående av ordet GREE, samt det eldre ordmerket CRE. Klagenemnda kom til at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom enkelte varer i klasse 9, og hele klasse 11, i klagers merke og varer og tjenester omfattet av de tidligere merkene i klasse 9, 11 og 42. Kjennetegnsmessig ble merkene etter en helhetsvurdering ansett for å være tilstrekkelig like til at risiko for forveksling foreligger mellom klagers merke og de eldre registreringene. Klagen ble dermed ikke tatt til følge, og merket må nektes virkning for enkelte varer i klasse 9 og hele klasse 11.