09.10.2017

CRAFTSMEN OF COMMERCE

VM 17/00090

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Spørsmål om ordmerket CRAFTSMEN OF COMMERCE manglet særpreg for tjenester i klasse 36. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Klagenemnda fant at merket kun vil oppfattes som et positivt reklameutsagn om at tilbyderen av varene eller tjenestene er dyktige fagpersoner innen handel eller forretninger, og mangler således varemerkerettslig særpreg. Klagen ble forkastet.