15.12.2017

CRAFTSMANSHIP

VM 17/00197

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Spørsmål om ordmerket CRAFTSMANSHIP manglet særpreg for tjenester i klasse 36. Klagenemnda fant at merket utelukkende vil oppfattes som et rosende utsagn om at tilbyderen av tjenestene er dyktige fagpersoner som gjør et godt håndverk. Merket mangler således varemerkerettslig særpreg. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.