Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00211

COTTO

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Spørsmål om registrering av ordmerket COTTO er i strid med klagers tidligere registreringer som inneholder tekstelementet COTO. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret, og fant at det forelå forvekslingsfare. Klagenemnda tok utgangspunkt i klagers registrering av ordmerket COTO VINTAGE som ble ansett å ligge nærmest ordmerket COTTO. Elementet VINTAGE anses som beskrivende og svakt. Mellom COTTO og COTO er det klare visuelle og fonetiske likheter, og merkene omfatter identiske varer. Det foreligger derfor en risiko for forveksling. Registreringen av ordmerket COTTO blir derfor å oppheve.