Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00115

COSTA NAVARINO (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende som en geografisk stedsangivelse for tjenester i klasse 43, og om det mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket ikke kunne anses som beskrivende for et geografisk stedsnavn. Hva som skal anses som et geografisk stedsnavn etter Windsurfing-Chiemsee-avgjørelsen, må vurderes strengt. Klagers merke omfattes ikke av to-ledds-vurderingen som følger av avgjørelsen, da COSTA NAVARINO er navnet på et resort som klager selv har funnet på og utviklet, og er ikke en faktisk, geografisk lokasjon. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gis virkning for tjenestene i klasse 43.