Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00053

COOLMAX (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 20, 22, 24 og 25. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for samtlige varer. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning for varene i klasse 20, 22, 24 og 25.