19.09.2017

CONSIGNOR

VM 17/00092

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket CONSIGNOR er særpreget for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42. Patentstyret hadde nektet merket registrert da de anså at merket manglet generelt særpreg. Klagenemnda kom til det samme resultatet, men at merket i tillegg måtte nektes registrert fordi det er direkte beskrivende. CONSIGNOR betyr «avsender» eller «person eller firma som skal sende noe», og merket angir derfor bruksområdet og hvem varene og tjenestene retter seg mot. Klagen ble forkastet.