Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00086

CONOCOPHILLIPS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om risiko for forveksling mellom klagers ordmerke CONOCOPHILLIPS og de eldre ordmerkene og kombinerte merkene som inneholdt merketeksten PHILIPS. Varene og tjenestene er overlappende eller likeartede. Tekstelementene PHILLIPS/PHILIPS medfører en kjennetegnslikhet mellom merkene, og etter en helhetsvurdering fant Klagenemnda at likheten mellom merkene og varene/tjenestene var tilstrekkelig til å begrunne en risiko for forveksling.

Avgjørelsen inneholder uttalelser om eldre varefortegnelser (og forholdet til kravet om klare/presiser varefortegnelser, jf. IP Translator og varemerkeloven/-forskriften), og betydningen av defensivregistreringer og innarbeidelse/styrket særpreg for det yngre merket.

Klagen ble ikke tatt til følge, og Klagenemnda opprettholdte Patentstyrets avgjørelse om å nekte registrering av det søkte merket for samtlige varer og tjenester.