21.12.2016

CONFIDENTCURVES

VM 16/00179

Vml. § 16 bokstav a.  Patentstyret fant at det ikke forelå risiko for forveksling med tidligere registrerte merket CURVES, og registrerte merket CONFIDENTCURVES for nærmere bestemte varer og tjenester i klasse 9 og 41.

Klagenemda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Varene og tjeneste ble funnet å være likeartede. Merkene var tilstrekkelig like visuelt, fonetisk og konseptuelt til at det var en indirekte fare for forveksling. Det ble vektlagt at det yngre merket tar opp i seg det eldre i sin helhet.

På denne bakgrunn kom Klagenemda til at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers tidligere varemerkeregistrering, og registrering ble nektet.

Avgjørelse 16/79 CONFIDENTCURVES