17.12.2021

Compassion for Asia (komb.)

VM 21/00056

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom innklagedes merke COMPASSION FOR ASIA og den eldre registreringen til klager, COMPASSION, for tjenester i klasse 36. For Klagenemnda anførte også klager at COMPASSION har ervervet styrket særpreg, og har sendt inn dokumentasjon for å underbygge dette. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for angivelsen «veldedighetsinnsamlinger» i klasse 36, og at COMPASSION FOR ASIA ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor ikke tatt til følge, og registreringen blir å opprettholde.