01.02.2024

COCOMO - Sakskostnader

VM 23/00121

Varemerke. Patentstyreloven § 9. Særskilt klage over sakskostnadsspørsmålet. Klagen ble forkastet. Innklagede vant saken fullt ut hos Patentstyret, siden merket med tiden ble frivilling slettet av klager. Før krav om administrativ overprøving mht. bruksplikt ble fremsatt, hadde innklagede forsøkt å finne en minnelig løsning. Klagenemnda kom til at de sakskostnader som Patentstyret tilkjente i sak om administrativ overprøving ikke var for høye. Kostnader for Klagenemnda ble ikke tilkjent siden innklagede ikke hadde levert sakskostnadsoppgave.