10.12.2020

CLUB 7

VM 20/00030

Varemerke. Administrativ overprøving. Bruksplikt, jf. varemerkeloven § 37. Spørsmål om bruksplikten var oppfylt for tjenester i klasse 41. Den eldre registreringen omfattet tjenester i klasse 41 og 42. Klagenemnda antok at slettelse ikke ville løse det underliggende spørsmålet om forvekselbarhet mellom merkene, da det fortsatt ville foreligge vareslagslikhet selv om det eldre merket besto for klasse 42. Lagt til grunn at partene, som begge var representert, hadde foretatt veloverveide prosessbeslutninger ved å ikke inkludere klasse 42. Saken var derfor begrenset til klasse 41. Dokumentasjonen som var innlevert viste bruk av merket CLUB 7, men knyttet seg ikke til underholdningstjenestene og de kulturelle tjenestene i klasse 41. Klagen ble derfor forkastet, og Patentstyrets avgjørelse ble stadfestet. Innklagede tilkjent sakskostnader.