Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00109

CLINIQUE IRIS (komb.)

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd, og § 16 bokstav b. Spørsmål om registrering av det kombinerte merket CLINIQUE IRIS var i strid med klagers to tidligere registreringer. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret, og fant at det ikke forelå forvekslingsfare. Fordi det ikke var forvekslingsfare var heller ikke vilkårene i § 16 bokstav b oppfylt. Det eldre ordmerket CLINIQUE ble ansett velkjent for kosmetiske produkter i klasse 3, men bruk av det yngre merket for varer og tjenester i klasse 10 og 44 ville ikke utløse en assosiasjon til det velkjente merket. Klagen ble forkastet.