Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00107

CLICK 4 MIX

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket CLICK 4 MIX var beskrivende for varer i klasse 34. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte CLICK 4 MIX i betydning at man trykker for å blande inn en ny smak. Når merket benyttes for sigaretter og tobakk vil det dermed oppfattes som en egenskap eller funksjon ved varene. De øvrige varer i klasse 34 vil kunne oppfattes av den gjennomsnittlige forbruker å være varer som benyttes i forbindelse med røyking, og har dermed en så nær tilknytning til de varer merket er beskrivende for at det må anses beskrivende også for disse. Klagen ble forkastet.