Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00143

CHCH

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71 andre ledd. Spørsmål om CHCH er forvekselbart med klagers eldre registrering som består av merkeelementet CH. De aktuelle varene i klasse 18 og 25 omfattet av CHCH, var delvis overlappende, delvis likeartede og delvis ikke-likeartede med varene omfattet av klagers merke. Bokstavene CH i klagers merke ble ansett for å bli gjengitt to ganger i innklagedes merke, hvilket skaper visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene. Merkelikhet. Helhetlig sett foreligger det fare for forveksling. Klagen tas til delvis til følge, det vil si for merkenes overlappende og likeartede varer. Den internasjonale registreringen CHCH sin utpekning av Norge blir dermed delvis å oppheve