Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00026

challenge. create. care. (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for varene i klasse 17 og 19. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle varene, og til at den grafiske utformingen ikke tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning.