Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00017

CEON (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers merke CEON og det eldre ordmerket XEON for de varene og tjenestene som klagers merke gjelder for i klasse 9 og 38. Klagenemnda kom til at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene for disse varene og tjenestene, og la blant annet vekt på at merkene ville uttales helt likt av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Den internasjonale registreringen nektes derfor delvis i Norge, nemlig for varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Klagen ble forkastet.