29.06.2021

CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

VM 21/00057

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd, jf. tredje ledd og § 3 tredje ledd. Spørsmål om ordmerket CBS COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL er beskrivende og uten særpreg for en begrenset vare- og tjenestefortegnelse i klasse 16, 35, 36, 41 og 42. Klagenemnda kom delvis til et annet resultat enn Patentstyret. Selv om merketeksten anses beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, kom Klagenemnda til at merket var brukt på en slik måte at det hadde oppnådd en tilstrekkelig grad av distinktiv evne for angivelsen «education and providing training at university level, including within business, economics and issues related to business, the aforementioned related to a business school» i klasse 41, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd. Klagen ble tatt delvis til følge, og merket gis virkning i Norge for nevnte tjenesteangivelse i klasse 41, men nektes virkning for de øvrige varene og tjenestene.