Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 22/00046

BUILT FOR THE WILD

Varemerke. Avslag. Klagenemnda kom til samme resultat som Patentstyret. Merket BUILT FOR THE WILD er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 21, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble forkastet. Merket kan ikke registreres.