Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00042

BUCKS GAMING (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke BUCKS GAMING og det eldre ordmerket BUCK. Klagenemnda kom til at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41 i klagers merke, og varer omfattet av det tidligere merket i klasse 28. Kjennetegnsmessig ble merkene etter en helhetsvurdering ansett for å være tilstrekkelig like til at risiko for forveksling foreligger. Klagen ble tatt delvis til følge, med den følge at merket nektes registrert for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41, og kan registreres for de øvrige varene og tjenestene i klasse 9, 25 og 41.