03.10.2017

Bord'Oh

VM 16/00207

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 15 bokstav a, § 14, § 16 bokstav e, § 15 andre ledd og § 15 første ledd bokstav b. Vinsforskriften § 2. Klager anførte at BORD’OH vil oppfattes som en hentydning til den beskyttede geografiske opprinnelsesbetegnelsen for vin BORDEAUX og at registreringen dermed var i strid med varemerkeloven § 15 bokstav a, jf. vinforskriften § 2. Klagenemnda kom til at registreringen ikke vil stride mot lov. Det er først når merket eventuelt skulle bli brukt på en urettmessig måte, at det vil kunne bli ansett å være rettsstridig. Registreringen ville uansett ikke kunne rammes av bestemmelsen så lenge varene faktisk har den opprinnelsen den antyder. Klagenemnda kom videre til at merket ikke er villedende eller i strid med § 15 andre ledd så lenge varefortegnelsen inntar en presisjon at vinen har sin opprinnelse i Bordeaux. Anførselen etter § 16 e kan heller ikke føre frem da det henvises til samme forskrift som etter § 15 bokstav a. Vurderingen vil således bli den samme. Avslutningsvis har Klagenemnda kommet til at merket oppfyller kravene til særpreg som oppstilt etter § 14. Klagen forkastes og registreringen opprettholdes med en presisering i varefortegnelsen om at vinene i klasse 33 er produsert i overenstemmelse med den geografiske opprinnelsesbetegnelsen Bordeaux.