15.03.2024

BlueGuard

VM 23/00128

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket BlueGuard er beskrivende og mangler særpreg for varene «spectacle lenses and parts thereof» i klasse 9. Merket vil oppfattes som informasjon om at varene gir beskyttelse mot blått lys fra digitale skjermer.