Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00092

BLAUKREUZ WHEELS (komb.)

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Klagenemnda tok utgangspunkt i klagers subsidiære påstand om vern etter § 4 andre ledd, og konstaterte kort at klagers BMW-logo var velkjent. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at bruken av innklagedes merke medførte en risiko for assosiasjon til klagers velkjente merke, og at denne assosiasjonen ville innebære en urimelig utnyttelse av merkets særpreg og anseelse. Vilkårene i § 4 andre ledd var oppfylt, og merket registrert i strid med § 16 bokstav a. Klagen førte frem, og registreringen ble opphevet som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Klager tilkjent sakskostnader.