26.02.2021

BLACKHAWK (komb.)

VM 20/00135

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det kombinerte merket BLACKHAWK var forvekselbart med klagers eldre registreringer som alle besto av suffikset -HAWK, men ulike prefiks. Identiske varer. Klagenemnda tok utgangspunkt i det eldre merket VANHAWK. Prefiksene ansett som svake element, men felleselementet -HAWK ansett som det mest distinktive og dominerende i merkenes helhetsinntrykk. Dette, samt likheter i lengde og identisk antall stavelser medførte at det forelå merkelikhet. Uttalelser om merkets begynnelse og betydningen av dette. Helhetlig sett forelå det fare for forveksling. Klagen tas til følge, og registreringen av det kombinerte merket BLACKHAWK blir dermed å oppheve.