12.09.2017

BLÅ ELEFANT

VM 16/00186

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 b. Spørsmål om ordmerket BLÅ ELEFANT var forvekselbart med det uregistrerte registrerte merket BLUE ELEPHANT og om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at merkene var forvekselbare, men at innleveringen av søknaden ikke hadde skjedd i strid med god forretningsskikk. Innklagede hadde ikke i tilstrekkelig grad dokumentert klagers eventuelle subjektive illojale hensikter bak søknaden utover klagers objektive kjennskap til det eldste merket. Klagenemnda kom således til et annet resultat enn Patentstyret hva gjelder bestemmelsen etter § 16 b, og klagen ble tatt til følge.