21.12.2020

BioSalma (komb.)

VM 20/00097

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Klagenemnda tok utgangspunkt i klagers subsidiære påstand om vern etter § 4 andre ledd, og konstaterte etter en vurdering av dokumentasjonen i saken at SALMA var velkjent for matvarer av fersk laks. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at bruken av innklagedes merke medførte en risiko for assosiasjon til klagers velkjente merke, og at denne assosiasjonen ville innebære en urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse. Vilkårene i § 4 andre ledd var oppfylt, og BIOSALMA var gitt virkning i strid med § 16 bokstav a. Klagen førte frem, og den internasjonale registreringen ble opphevet i sin helhet.