Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00026

BioCool (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og annet ledd. Spørsmål om det kombinerte merket BIOCOOL er særpreget for varer i klasse 1, 3 og 5. Klagenemnda kom til at merket som helhet ikke tilfredsstiller kravene i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a. Det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket BIOCOOL og varene i nærværende sak, bortsett fra «pumice stone» i klasse 3. Den aktuelle omsetningskretsen vil kun oppfatte merket som en angivelse av to egenskaper ved varene, og gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen. Merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagen ble ikke tatt til følge.