04.12.2020

Bevegelsesmerke ti stillbilder

VM 20/00120

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om bevegelsesmerket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for tjenestene i klasse 41. Merkebeskrivelsens presisering om at bevegelsen i merket varer i bortimot to minutter, gjør det til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil feste seg ved merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda knyttet også noen bemerkninger til om merkets verneomfang fremstår som tilstrekkelig klart og presist. Klagen ble forkastet, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.