Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00049

BENCHMARK

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket BENCHMARK er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9 og 42. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende da den angir at varene og tjenestene relaterer seg til å sammenligne produkter, arbeidsmåter eller lignende ut fra gitte kriterier eller standardverdier. Det er ikke tilstrekkelig å begrense varefortegnelsen til kun å gjelde innen «bestyrelse av aquakultur og aquakultur-farmer». Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.