Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00021

becker LNG-Hybrid

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 a. jf. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket BECKER LNG-HYBRID var forvekselbart med de tidligere registrerte ordmerkene BECKER. I tillegg til vareslagslikhet mellom varene i klasse 9 og 11, kom Klagenemnda til at det var vareslagsidentitet mellom varene i klasse 9. Tekstelementet LNG-HYBRID kunne ikke avverge en risiko for forveksling, og Klagenemnda kom til at det forelå forvekslingsfare mellom merkene. Klagen ble ikke tatt til følge.