Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00064

BeautyLash (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 3, 16 og 21. Klagenemnda kom til merketeksten er beskrivende for samtlige varer, med unntak av «cosmetic trays of plastic» i klasse 21, men anser denne vareangivelsen som såpass nært forbundet med de øvrige varene som merket er beskrivende for, at det likevel ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer.