17.02.2022

BANKSY

VM 21/00107

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav c. Spørsmål om det var sannsynliggjort at det forelå samtykke til registrering av varemerke som er egnet til å oppfatte som en annens kunstnernavn. Klagenemnda kom til at slikt samtykke ikke var sannsynliggjort. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse om opphevelse av varemerket ble opprettholdt.