07.05.2021

avex trax

VM 21/00031

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Lagt til grunn at det forelå vare- og tjenesteslagslikhet i klasse 9 og 41. Merkene hadde likheter og forskjeller. Felleselementet var et særpreget element med selvstendig og adskillende evne i det yngre merket, og ville bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren. Forelå derfor merkelikhet. Samlet sett forelå det en risiko for forveksling. Klagen ble forkastet. Patentstyrets avgjørelse stadfestes, slik at den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge for de samme varene og tjenestene i klasse 9 og 41. For de øvrige varene og tjenestene i klasse 9 og 41 hvor det ikke forelå vare- og tjenesteslagslikhet, gis merket virkning, i tråd med Patentstyrets avgjørelse.