Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00151

AUTONOME

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 10. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert for varene i klasse 10.