Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00111

+Auto-Checks (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 5 og 10. Klagenemnda kom til at merketeksten består av beskrivende elementer, og at den figurative utformingen ikke tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.