Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00036

ASK ANYONE WHO KNOWS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket ASK ANYONE WHO KNOWS mangler særpreg for varene i klasse 25. Etter en konkret vurdering kom Klagenemnda til at merketeksten kun fremsto som et rosende og salgsfremmende uttrykk, som ikke ga uttrykk for en kommersiell opprinnelse. Det ble vist til at EU-retten og -domstolen har nektet samtlige flerordsmerker de tre siste årene, og at Klagenemndas vurdering fremstår å være i tråd med gjeldende distinktivitetsnorm og på samme linje som retten/domstolen har lagt seg på. Klagen ble ikke tatt til følge, og Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.