Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00018

AQUIS

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket AQUIS helt eller delvis skulle slettes for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42 på grunn av manglende bruk. For Klagenemnda var det innlevert dokumentasjon, og saken sto derfor i et annet bevismessig lys. Klagenemnda kom til at det var dokumentert bruk av merket, men kun for deler av varefortegnelsen. Varefortegnelsen ble derfor nedskrevet. Ingen av partene hadde krevd sakskostnader for Klagenemnda. Selv om klager fikk delvis medhold i sin klage, kom Klagenemnda til at det ikke var grunnlag for å omgjøre Patentstyrets avgjørelse om å tilkjenne innklagede (kravstiller) sakskostnader for Patentstyret.