16.08.2023

AQUAFORMA

VM 23/00004

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda kom til at det ikke er forvekslingsfare mellom ordmerket AQUAFORMA og klagers kombinerte merket Aqua Pharma. Varene og tjenestene er av lignende slag, men kjennetegnslikheten begrenser seg til det eldste merkets beskrivende tekst. Det særpregede blå figurelementet skaper tilstrekkelig forskjell. Registreringen opprettholdes.