03.09.2021

ANTERRA

VM 21/00019

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b og § 14 første og andre ledd. Spørsmål om Klagenemnda kunne ta stilling til «nye anførsler» i saken, det vil si, om innklagedes merke ANTERRA måtte sies å være uten varemerkerettslig særpreg etter varemerkeloven § 14. Klagenemnda var av den oppfatning at anførselen ikke var «ny», da den var fremmet under saksbehandlingen for Patentstyret, men at den uansett ikke kunne tas til følge da ANTERRA ble ansett særpreget for de omsøkte varer i klasse 33. Klagenemnda fant heller ikke at innklagedes internasjonale varemerkeregistrering var gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Innleveringen av søknaden hadde ikke skjedd i strid med god forretningsskikk. Siden ett av bestemmelsens fire kumulative vilkår ikke var oppfylt, kom bestemmelsen ikke til anvendelse. Klagen ble forkastet i sin helhet.