Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00081

ANDALUCÍA (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 38 og 41. Klagenemnda la til grunn at ANDALUCÍA er en kjent region for den norske omsetningskretsen, men vurderingen av om omsetningskretsen ville forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene eller tjenestene, kom Klagenemnda til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda mente det kun eksisterte en forbindelse mellom stedet og enkelte varer og tjenester, og ikke samtlige varer og tjenester. For de varer og tjenester hvor merketeksten ikke kunne anses som beskrivende som en stedsangivelse, kom Klagenemnda enstemmig til at merkets utforming som helhet har det nødvendige særpreg. Klagenemnda delte seg imidlertid i et flertall og et mindretall når det gjaldt hvorvidt figuren – hvor merketeksten var beskrivende – tilførte merket som helhet det nødvendige særpreg. Flertallet mente det var mer nærliggende at bruken av farger og skrifttype i større grad ville fremheve det stedsangivende meningsinnholdet i merketeksten, snarere enn å avlede oppmerksomhet vekk fra det. Etter mindretallets syn hadde den konkrete skrifttypen et mer artistisk uttrykk, og sammensetningen av farger fremsto heller ikke tilfeldig. Etter mindretallets vurdering ville kombinasjonen av grafisk utforming og fargebruk gjøre at merket som helhet ble oppfattet som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Klagen ble derfor tatt delvis til følge.